University of Michigan 30 v University of Pittsburgh 28       University of Notre Dame 13 v University of Michigan 42       Penn State - New Kensington 21 v University of Akron 36       University of Michigan 33 v University of Wisconsin - Madison 22       Penn State University - DuBois 31 v University of Akron 30       Penn State - Fayette 10 v University of Akron 30       University of Toledo 39 v Texas A&M University 18       Pennsylvania State University 33 v Penn State University - DuBois 12       Pennsylvania State University 45 v University of Akron 18       Pennsylvania State University 42 v Penn State - Fayette 9       

Illinois State University Results

None Reported

Hannibal Lagrange 32 v Illinois State University 12 11/01/2012
Harper College 31 v Illinois State University 9 2/8/2104
Harper College 31 v Illinois State University 9 02/08/2014
Hannibal Lagrange University 45 v Illinois State University 6 10/27/12
NCC at SIUE 2/26/11
Illinois State University 33 v U of I club 21 02/13/10