California State University - Fresno 15 v California State University - San Marcos 6       California State University - Fresno 47 v California State University - San Marcos 18       University of Akron 56 v Penn State - Beaver 3       University of Akron 43 v The Ohio State University 15       Penn State - Beaver 3 v The Ohio State University 45       Davenport University 30 v Mott Community College 18       Mott Community College 30 v Davenport University 24       University of Southern California 23 v University of Arizona 41       University of Southern California 12 v Glendale Community College 38       University of Southern California 25 v Dixie State College 33       

Georgia Tech Results

Georgia Tech 20 v Emory University 12 02/20/09
Georgia Tech 12 v East Georgia College 21 01/31/09
Emory University 18 v Georgia Tech 19 1/31/09
Darton College 66 v Georgia Tech 0 1/10/07
Georgia Tech 21 v Gordon College 24 1/20/07
Darton College 27 v Georgia Tech 24 1/20/07
Kennesaw State University 60 v Georgia Tech 6 1/10/07
Georgia Tech 24 v Gordon College 13 11/18/06
Georgia Tech 34 v Mercer University 9 11/18/06
East Georgia College 21 v Georgia Tech 21 11/18/06
Georgia Tech 12 v Darton College 51 11/18/06
GT Open 10/28/2006